Regulamin Internetowego Sklepu Wiktoria.fit

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem internetowego sklepu, działającego pod domeną wiktoria.fit/sklep jest Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5543004246

 • Postanowienia ogólne 
 • Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Sprzedaż jest prowadzona tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ceny podane na stronie Sklepu wiktoria.fit wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Kupujący może składać zamówienia w Sklepie wiktoria.fit 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu 500 725 771 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00.
 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego wiktoria.fit jest sprzedaż planów treningowych, dietetycznych oraz akcesoriów treningowych
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.  
 • Definicje 
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 • Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; poprzez Strony rozumie się Kupującego i Sprzedawcę łącznie;
 • Sklep – sklep internetowy zarejestrowany pod adresem wiktoria.fit;
 • Sprzedawca  Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz, Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kupujący – Klient i Konsument łącznie;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) 
 •  Składanie zamówienia 
 • W celu złożenia zamówienia należy dokonać rejestracji w Sklepie. Możliwe jest również dokonanie zakupów bez rejestracji. 
 • Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Informacje o produktach zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Z momentem potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego – „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia bez rejestracji oznacza prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych oraz do wysyłki towaru, tj. imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail.
 • Złożenie zamówienia z wcześniejszą rejestracją.

Aby zarejestrować się w sklepie internetowym wiktoria.fit należy wypełnić formularz rejestracyjny, wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*) oraz zatwierdzić dane przyciskiem „Zarejestruj” (w przypadku Zamówienia składanego przez Przedsiębiorę konieczne jest podanie również nazwy firmy oraz nr NIP). Podany w formularzu rejestracyjnym e-mail stanowi jednocześnie login. Hasło składa się z ciągu znaków podanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
 • Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • sposobu kontaktu ze Sprzedającym,
  • wybranej metody i terminu płatności,
  • wybranego sposobu dostawy
  • danych kontaktowych Klienta
  • danych do faktury.
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą treść wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 • Sposób płatności 
 • Sklep przewiduje następujące formy płatności:
 • przedpłata – płatność przelewem następuje po potwierdzeniu złożenia zamówienia na konto Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia lub za pośrednictwem systemu płatności PAYNOW,
 • za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
  • W przypadku dokonania wyboru płatności w formie przedpłaty, Klient powinien uiścić opłatę za złożone Zamówienie w terminie 7 dni, od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 
 • Termin i koszt dostawy 
  • Plany treningowe oraz plany żywieniowe są wysyłane w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zamówieniu.
  • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Sklep poinformuje niezwłocznie Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  • Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru, po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym lub telefonicznym ze Sklepem
  • Koszty przesyłki znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.
  • Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony w opisie produktu. Na termin realizacji zamówienia składa się czas niezbędny do skompletowania zamówienia i nadania przesyłki. W przypadku, gdyby czas realizacji byłby dłuższy niż wynika to z informacji zawartej przy opisie towaru, skontaktujemy się niezwłocznie z Kupującym, aby potwierdzić realizację i termin Zamówienia. Realizacja Zamówienia nastąpi nie później, niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  
  • Skompletowane Zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do wysyłki, z tym zastrzeżeniem że w przypadku przedpłaty, dzień wysyłki liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.  
  • Zamówienie jest wysyłane na adres wskazany przez Kupującego.
  • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
  • Koszty transportu przesyłki pokrywa Klient.
  • Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego transport towaru (np. kurier, operator pocztowy) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W razie wystąpienia powyższej sytuacji zaleca się, aby Konsument niezwłocznie skontaktował się w miarę możliwości ze Sprzedawcą.
  • Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego transport towaru (np. kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.     
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  • Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
  • Konsument może skorzystać również z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europaey/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
  • Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
  • Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu i organizacji stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1214).
  • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  • W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęcamy do kontaktu ze Sklepem. 
 • Rękojmia
 • Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
 • W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Usługodawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
 • Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
 • Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
 • danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 • numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 • opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 • W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt.
 • Usługodawca rozpoznaje reklamacje:
 • z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
 • z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,
 • z tytułu ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
 • Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
 • z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
 • z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
 • W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 • Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 • Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.
 • Odstąpienie od umowy
 • Zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34, 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Pisemny wzór oświadczenia jest załączony do  zamówionych produktów. Oświadczenie można wysłać listowne na adres: Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz,Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 • W treści oświadczenia, Konsument powinien wskazać aktualny numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 • W razie odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 • Konsument zwraca towar, stanowiący przedmiot Umowy na własne ryzyko oraz koszt.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
  •  Świadczenie usług drogą elektroniczną
  • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem wiktoria.fit następujące Usługi Elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
  • Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  • Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
  • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
  • Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
  • Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  • Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego wiktoria.fit poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@wiktoria.fit lub pisemnie na adres:Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz,. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
  • Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wiktoria.fit lub pisemnie na adres: Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz, Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
  • Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
  • Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
  • Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
  • Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
  • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu art. 39 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • towary niedostępne na magazynie, czyli towary na zamówienie
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej na drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

IX. Polityka prywatności

 • Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 • Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 • Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłają Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz, Postanowienia końcowe.
  • Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
  • Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
  • Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • telefon: 500 725 771
  • email: sklep@wiktoria.fit
  • pisemnie na adres: Westart Sp. Z o o Ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz, Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
  • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
  • Nazwa Sklepu internetowego  wiktoria.fit, adres pod którym jest dostępny: wiktoria.fit oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2022r.